NGRC Conference Portal

NGRC47

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

เว็บไซต์ NGRC47

Proceeding ฉบับล่าสุด

เอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

รายละเอียด
image description

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

ระบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ สคบท.

สมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงในวงกว้าง

งานประชุมวิชาการ/Conferences

Proceedings

image description

เอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
Read More

เครือข่าย/คณะกรรมการ